Lưu trữ Tác giả: admin

Khóa học Kỹ năng quản lý rủi ro trong doanh nghiệp ngày 24/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 17/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 15/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng Marketing trong lãnh đạo ngày 13/06/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng quản lý nhóm hiệu quả ngày 22/05/2020

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp ngày 15/05/2020

Đọc thêm...

Khóa học Mindset Training ngày 11/04/2020

Đọc thêm...

Khóa học Nghệ thuật giao tiếp dành cho lãnh đạo ngày 21/02/2020

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 14/03/2020

Đọc thêm...

Khóa học train the trainer – đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp ngày 07/03/2020

Đọc thêm...