Tin tức | Học viện Crossroadplus | Trang 3

Lưu trữ Danh mục: Tin tức

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Tạo động lực cho nhân viên ngày 01/06/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp ngày 25/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Quản lý sản xuất hiệu quả ngày 23/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng chăm sóc khách hàng qua điện thoại ngày 12/05/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng làm việc nhóm hiệu quả ngày 27/04/2018

Đọc thêm...

Khóa học Xây dựng KPI trong đánh giá hiệu quả công việc ngày 21/04/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng làm việc hiệu quả ngày 21/04/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng tổ chức và ghi biên bản cuộc họp ngày 11/04/2018

Đọc thêm...

Khóa học Kỹ năng giao tiếp và điều hành công việc ngày 31/03/2018

Đọc thêm...