Skip to main content
Skip to toolbar
crossroadplus.edu.vn
141 WordPress Update, 13 Plugin Updates
0
New
View Page
Theme Import
Theme Settings
Theme Design
SEO
Howdy, admin
Log Out
Help
Screen Options
WordPress 4.9.6 is available! Please update now.
Edit Page Add New
Post Types Order must be configured. Please go to Settings Page make the configuration and save

This theme requires the following plugin: Woocommerce.

The following recommended plugins are currently inactive: Addthis, Contact Form 7, Subscribe2, Woocommerce Color or Image Variation Select, Yith Woocommerce Ajax Navigation, Yith Woocommerce Ajax Search, Yith Woocommerce Compare and Yith Woocommerce Wishlist.

Begin installing plugin | Activate installed plugins | Dismiss this notice

Page updated. View page

Enter title here
Lịch khai giảng
Permalink: http://crossroadplus.edu.vn/lich-khai-giang/ ‎Edit View Page Get Shortlink
BACKEND EDITOR
Add MediaTextVisual

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
CPO(Chief Production Officer) – Giám Đốc Sản Xuất 21/07 28 ĐĂNG KÝ
Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) 23/06 08 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ QUẢN TRỊ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
MCEO (Master Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 48 ĐĂNG KÝ
CEO (Chief Executive Officer) – Giám Đốc Điều Hành Cập nhật theo lịch học viên 38 ĐĂNG KÝ
CPO (Chief Production Officer) – Giám Đốc Sản Xuất Cập nhật theo lịch học viên 28 ĐĂNG KÝ
CHRO (Chief Human Resources Officer) – Giám Đốc Nhân Sự Cập nhật theo lịch học viên 28 ĐĂNG KÝ
CMO (Chief Marketing Officer) – Giám Đốc Marketing Cập nhật theo lịch học viên 28 ĐĂNG KÝ
CCO (Chief Customer Officer) – Giám Đốc Kinh Doanh Cập nhật theo lịch học viên 28 ĐĂNG KÝ
CFO (Chief Financial Officer) – Giám Đốc Tài Chính Cập nhật theo lịch học viên 28 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật lãnh đạo Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Xây dựng hệ thống quản lý doanh nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Quản trị mâu thuẫn và giải quyết xung đột Cập nhật theo lịch học viên 02 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Chiến lược kinh doanh dành cho lãnh đạo Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Hoạch định nguồn vốn – quản lý dòng tiền Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kế toán quản trị Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Quản trị tài chính Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ NHÂN SỰ
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Đào tạo và quản lý nguồn nhân lực Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật phỏng vấn tuyển dụng, dùng, giữ & sa thải nhân sự Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Chính sách lương và chế độ đãi ngộ Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Nhân tướng, thấu hiểu tâm lý học thuyết phục trong quản trị Cập nhật theo lịch học viên 16 ĐĂNG KÝ
CHƯƠNG TRÌNH CHUYÊN SÂU VỀ MARKETING THƯƠNG HIỆU
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Chiến lược marketing Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ
Xây dựng, quản lý truyền thông thương hiệu Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Quản trị và phát triển kênh phân phối Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Quản lý dự án marketing Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DÀNH CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG

KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Train the trainer (đào tạo giảng viên nội bộ trong doanh nghiệp) Cập nhật theo lịch học viên 08 ĐĂNG KÝ
Nâng cao năng lực quản trị dành cho đội ngũ quản lý cấp trung Cập nhật theo lịch học viên 10 ĐĂNG KÝ
Quản đốc sản xuất chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 08 ĐĂNG KÝ
Tổ trưởng sản xuất chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 06 ĐĂNG KÝ
Lập kế hoạch sản xuất Cập nhật theo lịch học viên 06 ĐĂNG KÝ
Quản lý sản xuất và kiểm soát chi phí Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Quản lý kho bãi chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 06 ĐĂNG KÝ
Quản lý hiệu quả sản xuất theo tiêu chí KPI’S Cập nhật theo lịch học viên 06 ĐĂNG KÝ
Quản lý chất lượng trong sản xuất Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ
Quản lý đội ngũ trong sản xuất Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ

CHUỖI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG CHO SALE & BỔ TRỢ KINH DOANH

BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH KỸ NĂNG BÁN HÀNG THEO CHUYÊN NGÀNH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành bất động sản Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành cơ khí – điện Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành du lịch Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên ngành thực phẩm – tiêu dùng Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
BỘ KHUNG CHƯƠNG TRÌNH BỔ TRỢ KINH DOANH
KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
(DỰ KIẾN)
THỜI LƯỢNG
(BUỔI)
ĐĂNG KÝ
Kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giao tiếp chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng quản lý thu hồi công nợ Cập nhật theo lịch học viên 03 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng tạo động lực cho nhân viên Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật chăm sóc khách hàng Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Nghệ thuật thương lượng và đàm phán Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng giám sát và quản lý bán hàng Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng làm việc đội nhóm hiệu quả Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng thuyết trình Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp Cập nhật theo lịch học viên 04 ĐĂNG KÝ

Word count: 997
Last edited by admin on 19/06/2018 at 8:16 am

Preview Changes
Status: Published Edit Edit status
Visibility: Public Edit Edit visibility
Revisions: 194 Browse Browse revisions
Published on: May 29, 2016 @ 12:22 Edit Edit date and time
Move to Trash

Parent

Parent
Template

Page Template
Order

Order
0

Need help? Use the Help tab in the upper right of your screen.

Enable custom teaser
Here you can customize teaser block design. It will be used instead of default settings in “Posts Grid” or “Carousel” content elements.

Set featured image

Set featured image 2

Set featured image 3

Set featured image 4

Set featured image 5

Breadcrumbs
Disable breadcrumbs
Page Title
Hide page title
Layout
Wide Width Full Width Left Sidebar Right Sidebar
Select the layout.
Sidebar

Select the sidebar you would like to display. Note: You must first create the sidebar under Appearance > Sidebars.
Header on Banner
Show header on banner. When select “Banner Type” to “Layerslider”, “Revolution Slider” or “Banner”, this option will be work.
Background Slider

Select the Background Revolution Slider. If you should select “Banner Type” to “Revolution Slider”, this will be synchronize with banner revolution slider.
Banner Type

Select the banner type which display above the page content.
Banner Width
Wide Width Content Width
Select the banner width
LayerSlider

Select the LayerSlider.
Revolution Slider

Select the Revolution Slider.
Banner
Add MediaTextVisual
RevSlider
Paragraph

p
Product Slider

Comma separated list of product id.
Infinite Scroll
Enable infinite scroll. Use in Portfolio templates.
Portfolio Columns
2 Columns 3 Columns 4 Columns
The number of the columns in the portfolio page. Use in Portfolio template.
Portfolio Category
All Categories Design Fashion Photography Video WordPress
Select the portfolio categories. Use in Portfolio template.
Portfolio Filters
Show the portfolio filters. Use in Portfolio template.
FAQ Category
All Categories
Select the faq categories. Use in FAQs template.
FAQ Filters
Show the faq filters. Use in FAQs template.
Content Top

Input the content top block.
Content Bottom

Input the content bottom block.

Choose Slide Template

admin, 1 min ago (19 June, 2018 @ 8:16:07)
admin, 1 min ago (19 June, 2018 @ 8:15:50) [Autosave]
admin, 2 weeks ago (4 June, 2018 @ 1:53:32)
admin, 1 month ago (19 May, 2018 @ 2:08:37)
admin, 1 month ago (7 May, 2018 @ 8:05:32)
admin, 1 month ago (7 May, 2018 @ 8:04:28)
admin, 3 months ago (3 April, 2018 @ 2:29:06)
admin, 3 months ago (21 March, 2018 @ 6:56:22)
admin, 3 months ago (20 March, 2018 @ 3:50:06)
admin, 5 months ago (25 January, 2018 @ 9:33:52)
admin, 5 months ago (15 January, 2018 @ 9:03:00)
admin, 6 months ago (12 December, 2017 @ 3:22:48)
admin, 7 months ago (5 December, 2017 @ 2:01:42)
admin, 7 months ago (5 December, 2017 @ 1:50:38)
admin, 7 months ago (5 December, 2017 @ 1:31:40)
admin, 7 months ago (20 November, 2017 @ 6:46:33)
admin, 7 months ago (20 November, 2017 @ 6:22:48)
admin, 7 months ago (8 November, 2017 @ 4:53:14)
admin, 8 months ago (3 November, 2017 @ 3:10:45)
admin, 8 months ago (24 October, 2017 @ 3:32:27)
admin, 8 months ago (24 October, 2017 @ 3:29:02)
admin, 8 months ago (24 October, 2017 @ 3:21:54)
admin, 10 months ago (31 August, 2017 @ 4:59:16)
admin, 10 months ago (11 August, 2017 @ 3:41:03)
admin, 10 months ago (11 August, 2017 @ 3:40:47)
admin, 11 months ago (4 August, 2017 @ 0:59:01)
admin, 11 months ago (22 July, 2017 @ 4:30:59)
admin, 11 months ago (14 July, 2017 @ 2:24:59)
admin, 11 months ago (14 July, 2017 @ 2:13:45)
admin, 11 months ago (12 July, 2017 @ 10:06:47)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:26:04)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:21:32)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:17:22)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:16:38)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:07:32)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:06:53)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:06:04)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:05:34)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:04:40)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:02:37)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:01:56)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:01:09)
admin, 12 months ago (8 July, 2017 @ 4:00:13)
admin, 12 months ago (6 July, 2017 @ 3:36:08)
admin, 12 months ago (6 July, 2017 @ 3:16:14)
admin, 12 months ago (3 July, 2017 @ 8:26:07)
admin, 12 months ago (3 July, 2017 @ 8:24:03)
admin, 12 months ago (29 June, 2017 @ 2:55:11)
admin, 12 months ago (27 June, 2017 @ 4:09:55)
admin, 1 year ago (10 May, 2017 @ 8:54:50)
admin, 1 year ago (4 May, 2017 @ 7:46:38)
admin, 1 year ago (30 March, 2017 @ 8:29:47)
admin, 1 year ago (15 March, 2017 @ 7:28:38)
admin, 1 year ago (9 March, 2017 @ 1:46:12)
admin, 1 year ago (9 February, 2017 @ 4:24:34)
admin, 1 year ago (9 February, 2017 @ 4:21:54)
admin, 1 year ago (9 February, 2017 @ 4:21:26)
admin, 1 year ago (8 February, 2017 @ 8:32:33)
admin, 1 year ago (8 February, 2017 @ 8:30:57)
admin, 1 year ago (8 February, 2017 @ 6:55:09)
admin, 1 year ago (6 February, 2017 @ 7:47:16)
admin, 1 year ago (6 February, 2017 @ 7:46:23)
admin, 1 year ago (6 February, 2017 @ 1:34:16)
admin, 1 year ago (9 January, 2017 @ 6:11:46)
admin, 2 years ago (13 December, 2016 @ 9:45:25)
admin, 2 years ago (30 November, 2016 @ 10:00:06)
admin, 2 years ago (30 November, 2016 @ 9:58:02)
admin, 2 years ago (30 November, 2016 @ 9:56:26)
admin, 2 years ago (29 November, 2016 @ 6:15:25)
admin, 2 years ago (26 November, 2016 @ 3:08:45)
admin, 2 years ago (25 November, 2016 @ 3:07:31)
admin, 2 years ago (17 November, 2016 @ 4:52:45)
admin, 2 years ago (5 November, 2016 @ 2:48:41)
admin, 2 years ago (5 November, 2016 @ 2:47:44)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:36:23)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:35:37)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:34:34)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:30:21)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:29:10)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 4:24:51)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 2:42:14)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 2:41:35)
admin, 2 years ago (4 November, 2016 @ 2:31:25)
admin, 2 years ago (1 November, 2016 @ 3:01:55)
admin, 2 years ago (1 November, 2016 @ 2:26:35)
admin, 2 years ago (1 November, 2016 @ 2:25:17)
admin, 2 years ago (31 October, 2016 @ 1:24:39)
admin, 2 years ago (28 October, 2016 @ 3:51:38)
admin, 2 years ago (15 October, 2016 @ 3:04:26)
admin, 2 years ago (14 October, 2016 @ 3:40:24)
admin, 2 years ago (14 October, 2016 @ 3:24:09)
admin, 2 years ago (12 October, 2016 @ 10:24:09)
admin, 2 years ago (10 October, 2016 @ 9:57:05)
admin, 2 years ago (10 October, 2016 @ 9:50:16)
admin, 2 years ago (1 October, 2016 @ 3:33:33)
admin, 2 years ago (1 October, 2016 @ 3:33:00)
admin, 2 years ago (29 September, 2016 @ 1:05:12)
admin, 2 years ago (28 September, 2016 @ 3:37:06)
admin, 2 years ago (28 September, 2016 @ 3:36:38)
admin, 2 years ago (28 September, 2016 @ 3:35:54)
admin, 2 years ago (28 September, 2016 @ 3:28:13)
admin, 2 years ago (15 September, 2016 @ 6:28:49)
admin, 2 years ago (15 September, 2016 @ 6:25:42)
admin, 2 years ago (15 September, 2016 @ 6:20:17)
admin, 2 years ago (15 September, 2016 @ 6:18:51)
admin, 2 years ago (12 September, 2016 @ 6:35:52)
admin, 2 years ago (9 September, 2016 @ 3:35:26)
admin, 2 years ago (9 September, 2016 @ 3:31:49)
admin, 2 years ago (22 August, 2016 @ 4:19:25)
admin, 2 years ago (20 August, 2016 @ 1:16:17)
admin, 2 years ago (20 August, 2016 @ 1:15:38)
admin, 2 years ago (20 August, 2016 @ 1:14:18)
admin, 2 years ago (20 August, 2016 @ 1:11:42)
admin, 2 years ago (19 August, 2016 @ 9:57:21)
admin, 2 years ago (19 August, 2016 @ 9:11:46)
admin, 2 years ago (19 August, 2016 @ 4:22:49)
admin, 2 years ago (18 August, 2016 @ 1:55:14)
admin, 2 years ago (18 August, 2016 @ 1:54:03)
admin, 2 years ago (11 August, 2016 @ 4:53:30)
admin, 2 years ago (11 August, 2016 @ 3:51:38)
admin, 2 years ago (9 August, 2016 @ 3:28:38)
admin, 2 years ago (9 August, 2016 @ 2:43:42)
admin, 2 years ago (8 August, 2016 @ 9:42:59)
admin, 2 years ago (1 August, 2016 @ 1:43:36)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 7:04:15)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 6:42:08)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 4:15:08)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 3:30:33)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 3:28:36)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 3:26:14)
admin, 2 years ago (26 July, 2016 @ 2:50:18)
admin, 2 years ago (19 July, 2016 @ 2:43:30)
admin, 2 years ago (13 July, 2016 @ 4:12:19)
admin, 2 years ago (13 July, 2016 @ 3:47:48)
admin, 2 years ago (13 July, 2016 @ 2:36:08)
admin, 2 years ago (13 July, 2016 @ 2:31:15)
admin, 2 years ago (12 July, 2016 @ 10:15:27)
admin, 2 years ago (12 July, 2016 @ 10:03:33)
admin, 2 years ago (12 July, 2016 @ 2:14:06)
admin, 2 years ago (8 July, 2016 @ 4:26:11)
admin, 2 years ago (6 July, 2016 @ 6:18:37)
admin, 2 years ago (1 July, 2016 @ 4:01:50)
admin, 2 years ago (1 July, 2016 @ 3:58:35)
admin, 2 years ago (30 June, 2016 @ 7:19:58)
admin, 2 years ago (29 June, 2016 @ 4:21:24)
admin, 2 years ago (27 June, 2016 @ 9:30:35)
admin, 2 years ago (27 June, 2016 @ 1:45:51)
admin, 2 years ago (16 June, 2016 @ 9:40:22)
admin, 2 years ago (16 June, 2016 @ 6:39:17)
admin, 2 years ago (16 June, 2016 @ 5:03:52)
admin, 2 years ago (16 June, 2016 @ 5:00:48)
admin, 2 years ago (16 June, 2016 @ 4:46:17)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 8:02:46)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:56:43)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:55:30)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:53:31)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:52:44)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:51:30)
admin, 2 years ago (15 June, 2016 @ 7:50:39)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 10:11:56)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 3:27:36)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 3:23:22)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 3:16:17)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 2:22:40)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 2:02:23)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 1:48:11)
admin, 2 years ago (14 June, 2016 @ 1:25:23)
admin, 2 years ago (13 June, 2016 @ 18:09:31)
admin, 2 years ago (6 June, 2016 @ 4:51:45)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 7:50:05)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 7:49:09)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 7:45:21)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 7:44:36)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 7:20:18)
admin, 2 years ago (2 June, 2016 @ 4:55:56)
admin, 2 years ago (1 June, 2016 @ 6:56:52)
admin, 2 years ago (1 June, 2016 @ 4:26:52)
admin, 2 years ago (1 June, 2016 @ 2:40:50)
admin, 2 years ago (1 June, 2016 @ 2:37:14)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:52:05)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:47:59)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:44:32)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:41:53)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:11:35)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:04:55)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:03:37)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:02:29)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 9:00:23)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 7:25:21)
admin, 2 years ago (31 May, 2016 @ 7:10:55)
admin, 2 years ago (29 May, 2016 @ 15:19:26)
admin, 2 years ago (29 May, 2016 @ 12:39:08)
admin, 2 years ago (29 May, 2016 @ 12:31:39)
admin, 2 years ago (29 May, 2016 @ 12:22:42)

Add comment

No comments yet.

UPGRADE TO PRO VERSION
Preview Snippet
Lịch khai giảng |

http://crossroadplus.edu.vn/lich-khai-giang/

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG (DỰ KIẾN) THỜI LƯỢNG (BUỔI) ĐĂNG KÝ CPO(Chief Production
Title

Lịch khai giảng

3
characters. Most search engines use a maximum of 60 chars for the title.
Description

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SẮP KHAI GIẢNG KHÓA HỌC NGÀY KHAI GIẢNG (DỰ KIẾN) THỜI LƯỢNG (BUỔI) ĐĂNG KÝ CPO(Chief Production

0
characters. Most search engines use a maximum of 160 chars for the description.
Keywords (comma separated)

Robots Meta NOINDEX

Robots Meta NOFOLLOW

Robots Meta NOODP

Robots Meta NOYDIR

Title Attribute

Menu Label

Disable on this page/post

Thank you for creating with WordPress. Get Version 4.9.6