Lưu trữ Danh mục: đã khai giảng

KHÓA HUẤN LUYỆN THIẾT LẬP XÂY DỰNG KPI’S XƯỞNG SẢN XUẤT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Định hướng tư duy Thiết lập xây dựng biểu mẫu KPI's Thiết lập KPI's của công ty giao cho xưởng sản xuất Thực hành đánh giá mức độ khả thi đến từng công ty Thực hành phân điểm yếu bộ phận phụ trách Thực hành phương pháp xây dựng KPI's từ công ty giao cho bộ phận Thực hành ví dụ phân bổ tực tế cho 1 chuyền sản xuất Phương pháp thiết lập giá Đọc thêm...

KHÓA HUẤN LUYỆN QUẢN TRỊ MÂU THUẪN VÀ GIẢI QUYẾT XUNG ĐỘT

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi học xong khóa học này học viên có khả năng: Hiểu rõ được tầm quan trọng của việc quản lý xung đột Tránh được các xung đột trong công ty làm ảnh hướng xấu đến công việc Tránh được sự mất đoàn kết nội bộ, gây chia rẽ Biết được các nguyên nhân để phòng tránh Biết phương pháp giải quyết để khắc phục ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho Đọc thêm...

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHUYÊN NGÀNH CƠ KHÍ – ĐIỆN

THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC - Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp bộ phận bán hàng hiểu chuyên sâu  những kiến thức, kỹ năng cần thiết để phát triển năng lực bán hàng sản phẩm chuyên ngành cơ khí- điện. - Phân biệt rõ giữa hai mô hình bán hàng thông thường với bán hàng chuyên ngành cơ khí - điện. - Tầm quan trọng trong bán hàng chuyên ngành theo sản phẩm đặc thù. - Phát triển kênh bán hàng Đọc thêm...

KHÓA HUẤN LUYỆN KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế cho tất cả các cá nhân có liên quan đến công việc phải trình bày, thuyết phục trước nhiều người trong nội bộ hoặc bên ngoài công ty. nhằm mục đích cung cấp cho học viên các kỹ thuật và kỹ năng cần thiết để thuyết trình trước đám đông một cách có cấu trúc, thuyết phục và tự tin. Sau khi tham dự khóa học, học viên sẽ: Tự tin hơn Đọc thêm...

ĐÀO TẠO VÀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục cung cấp cho học viên những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ thuật cần thiết trong việc đào tạo và phát triển nhân sự tại các công ty. Nội dung đạt được: Nhận thức vai trò Đào tạo và Phát triển Nhân sự trong Doanh nghiệp. Phân tích và xác định được nhu cầu đào tạo và phát triển của công ty. Lựa chọn được các hình thức, chương trình Đọc thêm...

KHÓA HUẤN LUYỆN XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ Cấp quản lý doanh nghiệp Trưởng/ phó các phòng, ban Nhân viên kinh doanh, tiếp thị, Hành chính, lễ tân,… THÔNG ĐIỆP KHÓA HỌC Nhận thức tổng quan về giá trị cốt lỗi của ý thức văn hóa cộng đồng, Văn hóa với đồng nghiệp với khách hàng Nhận thức rõ vai trò và ý nghĩa của văn hóa doanh nghiệp nhằm hình thành nên giá trị quan trọng nhất là đội ngũ nhân sự tự Đọc thêm...

KHÓA HUẤN LUYỆN NGHỆ THUẬT LÃNH ĐẠO

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho Các nhà quản lý, lãnh đạo  những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực quản lý trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, học viên có thể: Có giải pháp chuyên sâu trong công tác xử lý tình huống  chuyên nghiệp Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong Đọc thêm...

KHÓA ĐÀO TẠO NÂNG CAO NĂNG LỰC QUẢN TRỊ DÀNH CHO ĐỘI NGŨ QUẢN LÝ CẤP TRUNG

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khoá học, học viên sẽ: - Thừa nhận, thích nghi và chủ động giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý & lãnh đạo; - Thực hiện các bước hoạch định công việc và ủy thác công việc hiệu quả; - Lựa chọn phong cách lãnh đạo phù hợp; - Sử dụng các kỹ năng giao tiếp, động viên để kích thích và thúc đẩy nhân viên làm việc Đọc thêm...

KHÓA HỌC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Sau khi hoàn thành khóa học:  Phân biệt rõ ràng công tác quản trị trong hoạt động kinh doanh  Hiểu được vai trò của bộ phận kế toán quản trị trong công tác quản lý điều hành công ty  Biết và phân tích được các bài toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp  Có các công cụ để định hướng cho bài toán dự trù kinh phí ngắn hạn và Đọc thêm...

KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC CHO NHÂN VIÊN

MỤC TIÊU KHÓA HỌC Khóa học được thiết kế nhằm mục đích cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng và thái độ cần thiết để phát triển năng lực làm việc trong một môi trường làm việc chuyên nghiệp. Vào cuối khóa, các  học viên được mong đợi: Thừa nhận, thích nghi và giải quyết hiệu quả các công việc hàng ngày trong vai trò trách nhiệm của người quản lý. Hiểu rõ các động cơ thúc đẩy Đọc thêm...